måndag 13 juni 2011

En termin går fort. Fysik B-kursen är avslutad.

Stort tack för ert engagemang i bloggen! Den innehåller en samling intressanta inlägg och kommentarer som säkert kan inspirera nästa termins fysikelever.
Hoppas ni får en härlig sommar!

torsdag 26 maj 2011

Jag har funderat på en fråga som dök upp när jag läste en artikel om svarta hål och dess uppkomst och det var : Det sägs ju att solen är en stjärna, och svarta hål uppkommer när en stjärna exploderar, och då undrar jag hur stort den svarta hålet skulle bli om detta hände med solen?


Gravitationskonstanten, G= (6,6726*10-11) N m2 kg-2

Solens massa, M=(1,989*1030) kg

Ljusets hastighet, C= (2,997925*108) m/s

2 * G* M = R à 2 * (6,6726 * 10-11) * (1,989 * 1030) à 2952,97 m
C2 (2,997925 * 108)2Via formeln kan vi konstatera att om solen (som stjärna) skulle explodera så kommer händelsehorisontens radie att ha en radie på 2952,97 m vilket skulle leda till att en stor del av universum skulle upphöra existera samt att dess starka gravitationskraft skulle sluka i sig allt levande/ icke levande materia.


söndag 22 maj 2011

Hur uppkommer solfläckar?


Solfläckar är ett område i solens fotosfär med en sänkt temperatur, det är en skillnad på ca 2000 grader. De ser ut som mörkare områden på solens yta som kan bli lika stora som jorden,
Solfläckar uppkommer genom att solens magnet fält påverkar varandra.
Tänk dig magnet fälten som gummiband. När solen roterar så vrids magnet fälten runt, och kommer att tvinna ihop sig med varandra och ändra form, slås ut i form av öglor eller bågar från solen.
Där dessa gummiband eller de magnetiska linjerna trasslar ihop sig och slår knut på sig själv uppstår solfläckar.

Solfläckarna kommer i cykler på ca 11 år då är de mer aktiva och man kan oftast upptäcka flera solfläckar under den perioden.

lördag 21 maj 2011

Vad betyder PET? "kan någon förklara enkelt, hur en PET-undersökning fungerar?"

"PET" står för PositronEmissionTomography och är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta medel, vilket möjliggör framtagningen av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i hjärnan osv.

Om man ska förklara denna teknik enkelt så kan man säga att en PET-undersökning är en undersökningsmetod som visar den kemiska ämnesomsättningen i organens funktion. Det går till så att man först får en injektion med spårämnen, som sedan syns med hjälp av en scanner.

Spårämnena som innehåller en radionuklid(flour-di-glukos) från injektionen tas upp i kroppens mjukvävnader och celler som har en förändrad ämnesomsättning och sänder ut gammastrålar som kan liknas vid röntgenstrålar. Dessa strålar blir sedan registrerade av PET-scannern som räknar fram en 2D eller en 3D bild av det undersökta området.

T.ex. Förhöjt eller onormalt blodflöde.

Vad är radondöttrar och varför är de farliga?

Radon uppstår i sönderfallskedjan av uran i berggrunden. När radon i sin tur sönderfaller bildas de så kallade radondöttrar.
De är radioaktiva metallisotoper av polonium,vismut och bly, som lätt binder till dammpartiklar under alfasönderfallet(alfasönderfall är radioaktivt sönderfall där en atomkärna sönderfaller och avger en alfapartikel, det vill säga en partikel bestående av två protoner och två neutroner) och följer med inandningsluften ned i lungorna.
Anledningen att de är farliga är för att i sin tur när partiklarna har nått lungorna så avges alfastrålning vid sönderfallet som är skadligt och kan orsaka lungcancer.

Det tar ca. 15-40 år från det att man utsatts för strålningen till dess att lungcancer kan påvisas.
Ungefär 300 till 1500 personer per år är uppskattat att de dör av lungcancer som orsakats av radon.

(Källa: Quanta Fysik (boken

fredag 20 maj 2011

StjärnorStjärnor föds, lever och dör. Hur kan man veta så mycket om enskilda stjärnor, t ex deras ålder och deras massa?

Det som är den grundläggande principen för att man överhuvudtaget skall kunna veta någonting om stjärnor och andra kosmiska identiteter är att studera det man ser. man upptäcker någonting, gör en teoretisk modell av det man uppfattat, man gör förutsägelser och bekräftar eller förkastar dessa genom att studera ännu mer.

Det som har berättat mest för oss om stjärnors egenskaper är teleskopet. Genom att använda detta kan man registrera ljusspektrum från en stjärna och därefter med hjälp av en spektrograf berätta om vilka ämnen stjärnan består av. De som från början upptäckte att man kunde se stjärnornas grundämnen genom att titta på deras spektrallinjer var kemisterna Gustav Robert Kirchhoff och Robert Wilhelm Bunsen i mitten av 1800-talet. Genom att titta på det uppmätta ljusspektrumet kan man också få reda på hur varm en stjärna är.
På 1910-talet formulerade astrofysikerna Ejnar Herzprung och Henry Norris Russel HR-diagrammet som berättar om stjärnors luminositet mot mått på deras temperatur, spektraltyp och färg. Även stjärnors massa går att urskilja i HR-diagrammet.

Med hjälp av asteroseismologi, som berättar om stjärnors inre genom seismiska mätningar i jämförelse med studier av jordbävningar på jorden, kan man berätta om stjärnors ålder. Även genom att jämföra stjärnors uran-238halt med stjärnors uran-238halt som man tror har funnits sedan inuversum skapades, kan man med likt kol-14 metoden bestämma en stjärnas ålder.
ifall spektrallinjerna i en stjärnas spektrum är förskjutna gentemot hur de brukar vara så berättar detta om att stjärnan rör sig ifrån oss, och man kan också räkna ut hastigheten. Med skiljaktigheter i spektrumet kan man också få reda på lite om magnetfältet kring stjärnan.

Man studerar också radiovågor som stjärnor sänder ut, även infrarött ljus, röntgenstrålning, ultraviolett ljus och gammastrålning. Dessa fenomen berättar också en del om en stjärnas egenskaper.
Det är precis som i kärnfysiken, i astrologin så att man inte kan använda ögat för att bekräfta vad man antar. Man får försöka hitta så pålitliga samband och förhållanden som möjligt, och tillämpa dessa på fenomen som ter sig lika. Man skapar troliga formler och teorier för hur saker och ting går till, saker som man sedan kan räkna på.

Malin

Härdsmälta

Vad sker fysiskt under en härdsmälta av ett kärnkraftverk, som exempel i Fukushima?

En härdsmälta kallas det som inträffar när härden i ett kärnkraftverk smälter och farliga ämnen kan spridas ut i omgivningen. Hur kommer det då sig att härden kan smälta?

Uran-236 är ju ett väldigt instabilt ämne och klyvs lika fort som det uppstått. Uran-236 frigör otroligt mycket energi när den klyvs, och isotopen finns inte i naturlig form. I både atombomber och i kärnreaktorer så skjuter man då neutroner på uran-235isotoper så att de blir uran-236isotoper , som i sin tur klyvs och ger ifrån sig stora mängder energi och radioaktiv strålning.

Då kan man undra hur reaktortanken kan klara av denna oerhört kraftiga process, bara för att den omges av ett strålskyddande hölje?
Faktum är att det finns två faktorer som bromsar uranreaktionerna och gör att de inte ställer till skada utanför reaktortanken. Den första är tungt vatten som cirkulerar i reaktortanken och kyler ned processerna så att det inte blir så varmt att det skall kunna brinna i tanken. Den andra är att det sitter kadmiumstavar i reaktortanken intill uranet, som fångar upp en del av neutronerna och på så vis håller kärnklyvningen på ett lugnt plan.

Om kylarvattnet skulle minska så att reaktortanken blir för varm, eller om kadmiumstavarna skulle gå sönder så att kedjereaktonen går för snabbt, skulle tanken inte klara av att hantera processen. Det är då det blir en härdsmälta, vilket innebär att tanken smälter och de radioaktiva ämnena sprids.

Här är en youtube-film där man kan få härdsmältan illustrerad för sig om man vill!
http://www.youtube.com/watch?v=3_H3-Sy-Mzk

Källa:
Malin